Missie & Visie van Targets2Reach

Targets2Reach is hét adviesbureau voor kunst- & cultuursector in Rotterdam. Het doel van Targets2Reach is om culturele instellingen in Rotterdam weerbaarder te maken. Zowel op het niveau van de organisatie als op het niveau van de sector als geheel.

De kunst- & cultuursector in Rotterdam heeft de afgelopen jaren aanzienlijk geleden onder de coronamaatregelen die genomen zijn door de Nederlandse overheid. Als gevolg van deze coronamaatregelen is het huidige aantal bezoekers van tentoonstellingen, festivals, galeries en concerten nog niet op hetzelfde niveau als het niveau van voor de coronacrisis in 2020, 2021 en 2022. Helaas, is Rotterdam hierin niet uniek, maar geldt de daling van de bezoekersaantallen in de kunst- & cultuursector voor heel Nederland.

Naast terugvallende bezoekersaantallen hebben de kunst- & cultuurorganisaties in Rotterdam ook te maken met andere factoren die belangrijk zijn voor de sector, zoals onveiligheid op de werkplek, lage beloning van medewerkers en de uitdaging om meer divers publiek aan te trekken. Vragen die gesteld kunnen worden, zijn:

1. Is het van belang dat de kunst- & cultuursector in Rotterdam weerbaarder wordt?
2. Als dit zo is, leidt meer weerbaarheid dan tot hogere bezoekersaantallen, een grotere
veiligheid op de werkplek, betere beloning en een meer divers publiek?
3. Wat is weerbaarheid van de kunst- & cultuursector?

Om inzicht te krijgen in deze 3 vragen, beginnen we met een antwoord op de laatste vraag.

Wat is weerbaarheid?

Vijf verschillende vormen van weerbaarheid zijn: motorische, sociale, emotionele, mentale en professionele weerbaarheid.

Het uitgangspunt bij deze definities is het individu. Ook de definitie van professionele weerbaarheid gaat hoofdzakelijk over het individu. Toch geeft deze definitie wat meer ruimte om de omschrijving toe te passen op organisaties.

Immers, professionele weerbaarheid wordt omschreven als de capaciteit van iemand om kordaat op te treden bij, en weerstand te bieden aan, lastige en ingrijpende situaties. Door te balanceren tussen draagkracht en draaglast. En in staat te kunnen zijn om achteraf mentaal, sociaal en fysiek te kunnen veren.

Wanneer is een culturele organisatie weerbaar?

Als we bovenstaande definitie van professionele weerbaarheid vertalen naar weerbare organisaties, dan kan er vastgesteld worden dat er sprake is van weerbare organisaties, als een organisatie in staat is om met ingrijpende situaties om te gaan, door:

1. positief te (blijven) handelen;
2. door sterk verbonden te zijn met haar interne en externe belanghebbenden (denk hierbij voor de kunst- & cultuursector aan gemeenten, bezoekers, fondsen, maar ook haar medewerkers);
3. een duidelijke strategie voor ogen te hebben, die gericht is op duidelijke betekenisvolle doelstellingen;
4. in staat te zijn alternatieve strategieën te ontwikkelen en uit te voeren indien dit noodzakelijk is als gevolg van de lastige ingrijpende situatie;
5. om te kunnen gaan met de interne en externe druk die op de organisatie wordt uitgeoefend door de lastige ingrijpende situatie;
6. dat de organisatie om kan gaan met de emoties die de lastige, ingrijpende situatie met zich meebrengt door de emoties te herkennen, te erkennen en ze te stabiliseren door er ruimte aan te geven.

 

Hoe draagt adviesbureau Targets2Reach bij aan het vergroten van de weerbaarheid van de kunst- & cultuursector in Rotterdam?

Logo

Targets2Reach draagt bij aan het vergroten van de weerbaarheid voor de kunst- & cultuursector in Rotterdam, door:

1. De ontwikkeling van een weerbaarheidsmeter. Door deze toe te passen bij een kunst- en cultuurorganisatie wordt duidelijk: 

  • Hoe de organisatie positief handelt in uitdagende situaties.
  • Welke binding de organisatie heeft met interne en externe belanghebbenden.
  • Of de organisatie in staat is alternatieve strategieën te ontwikkelen.
  • Hoe de organisatie omgaat met interne en externe druk.
  • Hoe de organisatie omgaat met emoties als gevolg van uitdagende situaties.

Kortom, Targets2Reach maakt inzichtelijk hoe kunst- en cultuurorganisaties omgaan met bedreigingen van buitenaf.

2. Is inzichtelijk hoe weerbaar de organisatie is, dan kan door middel van trainingen de eigen weerbaarheid van de kunst- en cultuurorganisaties in Rotterdam vergroot worden. 

3. Naast trainingen gebruikt Targets2Reach ook inzichten uit de online marketing en de communicatie om de kunst- en cultuurorganisaties in Rotterdam weerbaarder te maken. Denk hierbij aan het effectief inzetten van Search Engine Optimalisation (SEO), Search Engine Advertisement (SEA), contentmarketing, emailmarketing en het inzetten van social media campagnes. Maar ook aan het ontwikkelen van PR-campagnes of uitvoeren van lobby-activiteiten, en het ondersteunen bij indienen van subsidie-aanvragen.

Wil jij weten hoe weerbaar je als culturele instelling bent? Doe dan mee met het weerbaarheidsonderzoek!